Јавна набавка бр. 16/2016 – Гориво (дизел и безоловни)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 16/2016 – „Гориво (дизел и безоловни)“. Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин – 09132100 и дизел гориво – 09134200. Предмет јавне набавке је набавка горива типа…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 57/2015 – Грађевински радови на бушотинама за воду са израдом елабората

Јавна набавка (радови) у отвореном поступку, бр. 57/2015 – „Грађевински радови на бушотинама за воду са израдом елабората“. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге бушења бушотине – 76431000. Предмет јавне набавке је хидрогеолошко рекогносцирање терена и геофизичко истраживање…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 46/2015 – Ангажовање механизације

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, бр. 46/2015 – „Ангажовање механизације“. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је услуга ангажовања механизације приликом чишћења…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 42/2015 – Судски вештак

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 42/2015 – „Судски вештак“. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге вештачења – 71319000. Опис предмета набавке: предмет јавне набавке број 42/2015 је услуга стручног вештачења тржишне вредности објеката и земљишта на…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 62/2015 – Пројектна документација за светлосне системе

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 62/2015 – „Пројектна документација за светлосне системе“. Назив и ознака из општег речника набавке: разне инжењерске услуге – 71330000. Опис предмета набавке: предмет јавне набавке број 62/2015 је (услуга) „Пројектна документација за светлосне…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 59/2015 – Ревизија пројеката реконструкције објеката

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 59/2015 – „Ревизија пројеката реконструкције објеката“. Назив и ознака из општег речника набавке: разне инжењерске услуге – 71330000. Опис предмета јавне набавке – отворени поступак ЈН бр. 59/2015 „Ревизија пројеката реконструкције објеката“ обликован…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 53/2015 – Главни пројекат ограде

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 53/2015 – „Главни пројекат ограде“. Назив и ознака из општег речника набавке: разне инжењерске услуге – 71330000. Предмет јавне набавке: услуга израде пројекта за извођење ограде контролисане зоне на Аеродрому Поникве. Критеријум за…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 58/2015 – Испитивање носивости полетно-слетне стазе (ПСС)

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 58/2015 – „Испитивање носивости полетно-слетне стазе“. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге испитивања носивости – 60520000. Предмет јавне набавке: услуга испитивања функционалних и структурних карактеристика полетно-слетне стазе (ПСС). Критеријум за доделу…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 21/2015 – Набавка авио-горива

Отворени поступак јавне набавке бр. 21/2015 – „Набавка авио-горива (млазно гориво и авио-бензин)“, из ког се закључује оквирни споразум. Назив и ознака из општег речника набавке: нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије – 09000000. Оквирни споразум ће бити…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 22/2015 – Набавка горива (дизел и безоловни)

Отворени поступак јавне набавке бр. 22/2015 – „Набавка горива (дизел и безоловни)“, из ког се закључује оквирни споразум. Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин – 09132100 и дизел гориво – 09134200. Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца…

Прегледајте чланак