Јавна набавка бр. 5/2014 – Набавка дизел горива

Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 5/2014 „Набавка горива-дизел“. Назив и ознака из општег речника набавке: дизел гориво-09134200. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Датум отварања понуда: 28.02.2014. у 14 часова. Оквирни рок за доношење одлуке: 9 дана од дана отварања…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 4/2014 – Набавка авио горива

Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 4/2014 „Набавка авио горива“. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин-09131000. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Датум отварања понуда: 10.03.2014. у 12,30 часова. Оквирни рок за доношење одлуке: 9 дана од дана отварања понуда.

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 6/2014 – Набавка теренског возила

Отворени поступак (добра) бр. 6/2014 „Набавка теренског возила путем финансијског лизинга“. Назив и ознака из општег речника набавке: теренска возила-34113300. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Датум отварања понуда: 28.04.2014. у 12,15 часова. Оквирни рок за доношење одлуке: 25 дана од дана отварања понуда.

Прегледајте чланак