Јавна набавка бр. 21/2015 – Набавка авио-горива

Отворени поступак јавне набавке бр. 21/2015 – „Набавка авио-горива (млазно гориво и авио-бензин)“, из ког се закључује оквирни споразум. Назив и ознака из општег речника набавке: нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије – 09000000. Оквирни споразум ће бити…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 22/2015 – Набавка горива (дизел и безоловни)

Отворени поступак јавне набавке бр. 22/2015 – „Набавка горива (дизел и безоловни)“, из ког се закључује оквирни споразум. Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин – 09132100 и дизел гориво – 09134200. Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 5/2014 – Набавка дизел горива

Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 5/2014 „Набавка горива-дизел“. Назив и ознака из општег речника набавке: дизел гориво-09134200. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Датум отварања понуда: 28.02.2014. у 14 часова. Оквирни рок за доношење одлуке: 9 дана од дана отварања…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 4/2014 – Набавка авио горива

Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 4/2014 „Набавка авио горива“. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин-09131000. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Датум отварања понуда: 10.03.2014. у 12,30 часова. Оквирни рок за доношење одлуке: 9 дана од дана отварања понуда.

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 6/2014 – Набавка теренског возила

Отворени поступак (добра) бр. 6/2014 „Набавка теренског возила путем финансијског лизинга“. Назив и ознака из општег речника набавке: теренска возила-34113300. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Датум отварања понуда: 28.04.2014. у 12,15 часова. Оквирни рок за доношење одлуке: 25 дана од дана отварања понуда.

Прегледајте чланак