Јавна набавка бр. 1/2016 – Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса

Отворени поступак јавне набавке (радови), бр. 1/2016 – „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“. Назив и ознака из општег речника набавке: постављање ограде – 45342000. Предмет јавне набавке је испорука и уградња жичане ограде и њених саставних делова на делу комплекса…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 84/2016 – Намештај за зграду за ГА

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 84/2016 – „Намештај за зграду за ГА“. Назив и ознака из општег речника набавке: намештај – 39100000. Предмет јавне набавке је набавка намештаја за зграду за генералну авијацију на Аеродрому Поникве. Критеријум за доделу…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 20/2016 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума (за сваку партију појединачно), бр. 20/2016 – „Ангажовање механизације за разминирање“. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 82/2016 – Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА

Јавна набавка мале вредности (радови), бр. 82/2016 – „Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА“. Назив и ознака и из Општег речника набавке: радови на ископавању и одношењу земље – 45112000. Предмет јавне набавке: земљани радови на уређењу екстеријера зграде…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 74/2016 – Преграде за зграду за ГА

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 74/2016 – „Преграде за зграду за ГА“. Назив и ознака и из Општег речника набавке: унутрашње преграде за просторије – 44112300. Предмет јавне набавке је набавка, испорука и уградња преграда за зграду за генералну авијацију…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 75/2016 – Систем дојаве противпожарне заштите

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 75/2016 – „Систем дојаве противпожарне заштите“. Назив и ознака и из Општег речника набавке: алармни апарати за заштиту од крађе или пожара – 31625000. Предмет јавне набавке је набавка, испорука и уградња система дојаве…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 29/2016 – Техничка контрола над радовима и пројектима

Јавна набавка мале вредности (услуге), бр. 29/2016 – „Техничка контрола над радовима и пројектима“. Назив и ознака и из Општег речника набавке: надзор пројеката и документације (пројектантски надзор) – 71248000. Предмет јавне набавке је услуга техничке контроле пројектне документације за…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 73/2016 – Хумузирање земљишта и постављање бусења траве

Јавна набавка мале вредности (радови), бр. 73/2016 – „Хумузирање земљишта и постављање бусења траве“. Назив и ознака из општег речника набавке: радови на насипању и рекултивацији земљишта – 45112300. Предмет јавне набавке: радови који обухватају хумузирање земљишта и постављање бусења…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 22/2016 – Пројектна документација за санацију резервоара

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 22/2016- „Пројектна документација за санацију резервоара“. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања – 71320000. Предмет јавне набавке је услуга израде техничке документације за реконструкцију постојеће станице за складиштење авио-горива…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 71/2016 – Санација постојећег крова

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 71/2016 – „Санација постојећег крова“  Природа, обим и основна обележја радова: лимарски, тесарски и изолатерски радови на изградњи крова зграде за генералну авијацију. Назив и ознака из општег речника набавке: радови на крову и…

Прегледајте чланак