Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 1/2018 – „Гориво (дизел и безоловни)“.

Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин09132100 и дизел гориво 09134200.

Предмет јавне набавке је набавка горива типа ЕВРО ДИЗЕЛ и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице) и 1 (једног) понуђача.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 15.01.2018. до 12 часова.

Датум отварања понуда: 15.01.2018. у 12:10 часова.

 


Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму