Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 2/2019 – „Авио – гориво (авио-бензин и млазно гориво)“.

Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000.

Предмет јавне набавке је набавка авио-горива – авио-бензина (100 LL) и млазног горива (Jet A-1).

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице) и 1 (једног) понуђача.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 11.02.2019. до 12 часова.

Датум отварања понуда: 11.02.2019. у 12:10 часова.

 


Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о закључењу оквирног споразумаОбавештење о закљученом оквирном споразуму